MEDIA

Bilder och annat material

Q&A

Både Gasgrid Finland och Nordion Energi har identifierat väte som en nyckelpåverkande teknik som påverkar det framtida energisystemet. Företagen har också identifierat ett potentiellt vätgasbehov på cirka 65 TWh per år och förutser ett behov av att utveckla en gränsöverskridande vätgasmarknad och överföringsinfrastruktur i och runt Bottenviken. Baserat på detta efterfrågescenario planerar parterna att undersöka möjligheterna att utveckla den första gränsöverskridande integrerade vätgasinfrastrukturen.

Gasgrid Finland och Nordion Energi samarbetar för närvarande under paraplyet European Hydrogen Backbone (EHB), som är ett initiativ som består av 31 europeiska gasinfrastrukturföretag som arbetar tillsammans för att planera en pan-europeisk dedikerad infrastruktur för vätgastransport. Gasgrid Finland och Nordion Energi är överens om att ett naturligt nästa steg för EHB under 2022 skulle vara en mer avancerad regional analys för att bedöma potentialen för väte- och vätgasinfrastruktur i Norden, med fokus på den svenska och finska regionen.

Den totala systeminvesteringen, inklusive de förväntade medel som behövs för att bygga nya pipelines samt tillhörande system, förväntas ligga runt ca 35 miljarder SEK. Den förväntade transportkostnaden för vätgas kommer att ligga i intervallet 1-2 SEK/kg H2. Investeringsnivån kommer att bero på faktorer som antalet anslutningar och kompressorer, infrastrukturens specifikationer samt tillgång och efterfrågan. Gasgrid Finland och Nordion Energi finansierar utredningsfasen och utvecklar en strategi för att skaffa utvecklingskapital.

För att transportera energi från anläggningar med förnybar elproduktion till slutanvändaren, där vätgas är den önskade slutprodukten. Vätgasrörledningar erbjuder:

  • Upp till 2-4 gånger mer kostnadseffektiv energitransport än vad elnät kan erbjuda. Vilket gör att en vätgasinfrastruktur bidrar till att minska den totala kostnaden för att använda vätgas för att uppnå klimatneutralitet för både industrier och för finska och svenska medborgare.
  • En säker vätgasförsörjning, med rörledningar är mindre exponerade än transporterad import av vätgasförsörjning och kan leverera utefter regional efterfrågan.
  • Flexibel och robust transport och försörjning av energi, med rören som lagringskärl
  • Ett mer integrerat energisystem som säkerställer ett bättre utnyttjande av vindkraften i Finland och Sverige
  • Hög social acceptans på grund av begränsad visuell störning jämfört med elnät, och robusta tillståndsprocesser som säkerställer att samhällets behov tillgodoses

En storskalig infrastruktur möjliggör en mångsidig och öppen vätgasmarknad, vätgasprodukter och minskade risker och kostnader för nya investerare

För många sektorer är direkt elektrifiering inte möjlig som en lösning för att minska koldioxidutsläppen, eftersom de är beroende av bränslen eller gaser för att driva processer eller tillhandahålla högtemperaturvärme. Därför har förnybara och koldioxidsnåla gaser som väte med låga koldioxidutsläpp en viktig roll att spela för att nå EU:s klimatmål. Exempel är stålsektorn, där vätgas utgör ett alternativt reduktionsmedel i produktionsprocessen, och användningen av vätgas som råvara vid produktionen av e-bränslen som e-metanol, vilken kommer att ersätta kolintensiva bränslen som för närvarande används inom sjöfarten och flyg, men också ersätta fossil industriell råvara, t.ex. fossil metanol, i den kemiska industrin.

Energisektorn genomgår en betydande omställning. Det finns vissa utmaningar som måste övervinnas på systemnivå, men också stora möjligheter. Det finns en betydande affärspotential i vätgasekonomin och utvecklingen av värdekedjor. Framväxten av en ny vätgasindustri kan skapa möjligheter för tillväxt, jobb och regionalt välbefinnande. Dessa kommer att studeras mer i detalj i potentiella framtida faser av partnerskapet.

För att en storskalig gränsöverskridande infrastruktur ska lyckas krävs tydliga regleringsstandarder och finansieringssystem på både nationell och europeisk nivå. Nordic Hydrogen Route kommer att arbeta tillsammans med respektive politiska organ för att hjälpa till att forma dessa regler, för att dra nytta av kunskapen och erfarenheten hos alla inblandade intressenter.

Bilder

Logotyp

Nordic Hydrogen Route logotyper (lågupplösta)

Nordic Hydrogen Route logotyper (högupplösta)

NRH opal print

NHR svart print

NHR BB opal print

NHR BB svart print

Kontakta oss för grafisk manual eller logotyp i annat format.

Partners logotyp