MEDIA

Kuvat ja muu materiaali

Kysymyksiä ja vastauksia

Sekä Gasgrid Finland että Nordion Energi ovat tunnistaneet vedyn yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden energiajärjestelmään vaikuttavaksi teknologiaksi. Yhtiöt ovat myös tunnistaneet potentiaalisen vedyn tarpeen olevan jopa 65 TWh vuodessa ja ennakoivat tarvetta kehittää rajat ylittävä vetymarkkina ja siirtoinfrastruktuuri Perämerellä ja sen ympäristössä. Tämän kysyntäskenaarion perusteella osapuolet selvittävät mahdollisuuksia ensimmäisen rajat ylittävän integroidun vetyinfrastruktuurin kehittämiseksi.   Gasgrid Finland ja Nordion Energi tekevät tällä hetkellä yhteistyötä EHB:n (European Hydrogen Backbone) yhteydessä. EHB on aloite, jossa 31 eurooppalaista kaasun infrastruktuuriyritystä suunnittelee yhdessä yleiseurooppalaista vetykuljetusinfrastruktuuria. Gasgrid Finland ja Nordion Energi ovat yhtä mieltä siitä, että EHB:lle luonnollinen seuraava askel vuonna 2022 olisi edistyneempi, alueellinen analyysi vety- ja vetyinfrastruktuuripotentiaalin arvioimiseksi Pohjoismaissa keskittyen ensimmäisenä Ruotsin ja Suomen alueeseen.

Hankkeen kokonaisinvestoinnin, mukaan lukien uusien putkilinjojen ja niihin liittyvien järjestelmien rakentamisen, odotetaan olevan noin 3,5 miljardia euroa. Vedyn arvioitu kuljetuskustannus on 0,1-0,2 €/kg. Investoinnin taso riippuu tekijöistä, kuten liitäntöjen ja kompressorien määrästä, reititysspesifikaatioista sekä tarkemmista tarjonta- ja kysyntäluvuista. Gasgrid Finland ja Nordion Energi rahoittavat selvitysvaihetta ja kehittävät strategiaa kehityspääoman hankkimiseksi.

Vetyputkistot tarjoavat hyviä ominaisuuksia energian kuljettamiseen energian kuljettamiseen uusiutuvan sähkön tuotantolaitoksilta loppukäyttäjälle, jossa vety on haluttu lopputuote:

  • Jopa 2–4 kertaa kustannustehokkaampaa energian kuljetusta sähkölinjoihin verrattuna. Tästä syystä putkisto alentaa vedyn käytön kokonaiskustannuksia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi sekä sitä käyttäville teollisuudenaloille että Suomen ja Ruotsin kansalaisille.
  • Turvallinen vedyn toimittaminen, missä putkistot ovat vähemmän alttiina haasteille globaaleihin laivakuljetuksiin verrattuna, sekä alueellisen tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen.
  • Erittäin joustava ja kestävä energian siirto ja syöttö, missä putket toimivat varastosäiliönä
  • Integroituneempi energiajärjestelmä, joka varmistaa tuulivoiman täyden hyödyntämisen Suomessa ja Ruotsissa
  • Korkea sosiaalinen hyväksyntä sähköverkkoihin verrattuna, sillä vetyverkot eivät juurikaan vaikuta maisemaan, sekä lupaprosessit, jotka varmistavat, että yhteisön tarpeet huomioidaan.
  • Suuren siirtoverkon kautta saavutetaan mittakaavaetu, joka mahdollistaa monipuoliset ja avoimet vetymarkkinat, jolloin vetyä hyödynnetään ja uusien sijoittajien riskit ja kustannukset pienenevät.

Monilla aloilla suora sähköistäminen ei ole mahdollinen hiilidioksidipäästöjen vähentämisratkaisuna, sillä ne ovat riippuvaisia ​​polttoaineista tai kaasuista prosesseissa tai korkean lämpötilan tuottamisessa. Siksi uusiutuvilla ja vähähiilisellä kaasulla, kuten vähähiilisellä vedyllä, on tärkeä rooli EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi teräsalalla vety on vaihtoehtoinen pelkistysaine tuotantoprosessissa, ja vedyn käyttö raaka-aineena e-polttoaineiden, kuten e-metanolin, tuotannossa korvaa tällä hetkellä merenkulussa käytetyt hiili-intensiiviset polttoaineet. Toinen esimerkki on lentoliikenne sekä fossiilisten teollisuuden raaka-aineiden, kuten fossiilisen metanolin, korvaaminen kemianteollisuudessa.

Energia-ala on läpikäymässä merkittävää muutosta. On joitain haasteita, jotka on ratkaistava järjestelmätasolla, mutta myös suuria mahdollisuuksia. Vetytaloudessa ja arvoketjujen kehittämisessä on merkittävä liiketoimintapotentiaali. Uuden vetyteollisuuden syntyminen voi luoda mahdollisuuksia kasvulle, työllisyydelle sekä alueelliselle hyvinvoinnille. Näitä tarkastellaan tarkemmin yhteistyön mahdollisissa tulevissa vaiheissa.

Tällaisten laajamittaisten rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden onnistuminen edellyttää selkeitä sääntelystandardeja ja rahoitusjärjestelmiä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Nordic Hydrogen Route tekee töitä yhdessä asianomaisten poliittisten elinten kanssa auttaakseen muotoilemaan näitä sääntöjä ja hyödyntämään kaikkien asianomaisten sidosryhmien tietämystä ja kokemusta.

Kuvat

LOGOT

Nordic Hydrogen Route -logot verkkoon ja Office-ohjelmille

Nordic Hydrogen Route -logot tulostettavaksi

NRH opaali tulostettavaksi

NHR musta tulostettavaksi

NHR BB opaali tulostettavaksi

NHR BB musta tulostettavaksi

Mikäli tarvitset graafisia ohjeitamme tai logoa mustalle taustalle tai muussa tiedostomuodossa, olethan yhteydessä.

Yhteistyökumppaneiden logot